Kto zapłaci akcyzę za wyroby węglowe?

Nowe przepisy dotyczące opodatkowania wyrobów węglowych weszły w życie 20 września 2013 r. Nowelizacja w znacznym stopniu uprościła zasady naliczania podatku oraz zredukowała obowiązki ewidencyjne. Nowe regulacje prawne zawarte w ustawie o podatku akcyzowym wprowadziły pojęcie finalnego nabywcy węglowego, który kupuje węgiel do celów opałowych i pośredniczącego podmiotu węglowego, który sprzedaje węgiel jego ostatecznemu odbiorcy.

Opodatkowaniu akcyzą podlegają następujące czynności związane z obrotem wyrobami węglowymi:

• sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu, nabycie wewnątrzwspólnotowe oraz import wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego,
• użycie wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy,
• użycie lub sprzedaż wyrobów węglowych uzyskanych w drodze czynu zabronionego pod groźbą kary oraz powstanie ubytków wyrobów akcyzowych.

Jednakże ustawa o podatku akcyzowym zakłada również wiele zwolnień, które reguluje art. 31 a ust. 1 znowelizowanej ustawy. Do czynności zwolnionych z akcyzy należą:

• sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju przez pośredniczący podmiot węglowy pośredniczącemu podmiotowi węglowemu lub podmiotowi korzystającemu ze zwolnienia,
• dostawa wewnątrzwspólnotowa wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy,
• nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy lub podmiot korzystający ze zwolnienia,
• import wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy lub podmiot korzystający ze zwolnienia,
• eksport wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy.

Nie mniej jednak, aby możliwe było skorzystanie ze zwolnienia od podatku akcyzowego konieczne jest spełnienie niżej wymienionych warunków:
• pisemne powiadomienie właściwego naczelnika urzędu celnego o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy,
• posiadanie przez pośredniczący podmiot węglowy, pisemnego potwierdzenia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy,
• dołączenie do przemieszczanych wyrobów węglowych dokumentu dostawy sporządzonego zgodnie ze wzorem określonym przez Ministra Finansów.

Ponadto ustawa przewiduje także dodatkowe zwolnienia od akcyzy dla wyrobów węglowych wykorzystywanych do celów innych niż działalność gospodarcza przez:

• gospodarstwa domowe,
• organy administracji publicznej,
• jednostki Sił Zbrojnych RP,
• podmioty systemu oświaty,
• żłobki i kluby dziecięce,
• podmioty lecznicze,
• jednostki organizacyjne pomocy społeczne,
• organizacje „pożytku publicznego” i „wolontariat”.

Zaś wykorzystywanie wyrobów węglowych w działalności gospodarczej zwolnione będzie jedynie:
• w procesie produkcji energii elektrycznej,
• w procesie produkcji wyrobów energetycznych,
• do przewozu towarów i pasażerów koleją,
• do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej,
• w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb i leśnictwie,
• w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej,
• przez zakłady energochłonne do celów opałowych,
• przez podmioty gospodarcze z systemami prowadzącymi do ochrony środowiska lub wzrostu efektywności.

ZADZWOŃ ! DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ ! +48 665 358 460

Strona główna